Základné informácie

Rodičovská kategória: ROOT Kategória: Naša obec

Vybrané výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

Štatistický lexikón obci SR 2011
Nitriansky kraj       Okres Nové Zámky 
  Kód               ZÚJ               ČO                ZSJ Matričný úrad                                             Matričný obvod Výmera obce v ha Obyvateľstvo trvalo bývajúce Hospodáriace domácnosti Obývané
spolu ženy v predproduktívnom veku (0 - 14) v poproduktívnom veku (65+) ekonomicky aktívne byty domy
spolu odchádzajúce za prácou pracujúce v sektore spolu v rodinných domoch
primárnom sekundárnom terciárnom
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Zemné 503649 m 2634 2281 1149 348 341 1083 731 114 414 474 802 703 629 647
Gúg 414701     24 9 1 4 13 12 0 2 10 9 9 8 9

Občianska a technická vybavenosť:

• Priestor pre investorov – Priemyselný park
• Základná škola ( s vyučovacím jazykom slovenským aj s maďarským)
• Materská škola ( s vyučovacím jazykom slovenským aj s maďarským)
• Ambulancia praktického lekára
• Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
• Ambulancia praktického lekára stomatológa
• Relaxačné centrum
• Lekáreň
• Obchody s komplexným základným sortimentom tovarov
• Pohostinské stredisko
• Stravovacie zariadenia
• Ubytovacie zariadenie
• Kultúrno–spoločenské zariadenia – Dom Jedlika (kultúrny dom), Pamätná izba Ányosa Jedlika, Knižnica, Galéria
• Šport a rekreácia – telocvičňa, futbalové ihrisko, detské ihrisko, tenisový kurt, vodné športy, možnosť kúpania sa v rieke Váh
• Pošta
• Káblová televízia
• Verejný vodovod
• Verejná kanalizácia
• Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
• Rozvodná sieť plynu
• Komunálny odpad
• Ekodvor a kompostáreň
• Kaderníctvo, kozmetika

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (zemne-statistika.pdf)Ostatné štatistické údaje[ ]52 kB30.04.2015 15:27