Projekty do roku 2013

Rodičovská kategória: Naša obec Kategória: Úspešné projekty obce

- Dokončenie čistiarne odpadových vôd – 1 029 011 € (31 mil. Sk)
- Rozšírenie verejnej kanalizácie, 13 ulíc – 780 057 € (23,5 mil. Sk)
- Úprava miestnych komunikácií (asfalt) 15 ulíc – 149 372 € (4,5 mil. Sk)


- Úprava chodníkov 7500 m – 24 895 € (750 tisíc Sk)
- Úprava odvodňovacích kanálov a járkov, 10 500m – 23 899 € (720 tisíc Sk)
- Cintorín - údržba Domu smútku (maľba, chodníky, oplotenie, prostredie) - 2 150 € (65 tis. Sk)
- Výstavba telocvične – 448 117 € (13,5 mil. Sk)
- Obecný úrad - prístavba – 1 800 € (55 tisíc Sk)
- Vytvorenie regionálno-informačného centra
- Výstavba požiarnej zbrojnice - garáž pre požiarneho vozidlo – 23 235 € (700 tisíc Sk)
- Požiarne vozidlo - získavanie ako dar, Mercedes Magirus
- Výstavba Domu športu – 119 498 € (3,6 mil. Sk)
- Tenisový kurt - detské ihrisko – 21 576 € (650 tisíc SK)
- Vytvorenie detské ihrisko – 5 300 € (160 tisíc Sk)
- Obnova futbalového ihriska, tréningové ihrisko (oplotenie) – 39 832 € (1,2 mil. Sk)
- Rekonštrukcia materských škôl - oprava strešnej konštrukcie, vonkajšia/vnútorná omietka, (nábytok) - 149 372 € (4,5 mil. Sk)
- Školská jedáleň - projekt (zariadenie jedálne, kuchynské stroje) – 13 609 € (410 tisíc Sk)
- Nový oltár v kostole – podpora 4 979 € (150 tisíc Sk)
- Rekonštrukcia Klubu dôchodcov- 8 298 € (250 tisíc Sk)
- Vypracovanie územného plánu obce - projekt EÚ – 16 256 €(490 tisíc Sk)
- Program hospodársko-sociálneho rozvoja obce, projekt EÚ – 1 327 €(40 tisíc Sk)
- Výstavby novej fary - podpora 74 600 € (2,25 mil. Sk)
- Výstavba obecných nájomných bytov - 21 bytoviek – 992 498 € (29,9 mil. Sk)
- Úprava štátnej cesty - Andovská – 29 874 € (900 tisíc Sk)
- Kúpa budovy Galérie - postupná rekonštrukcia – 3 983 € (120 tis. Sk)
- Obnova hlavného námestia – 361 813 € (10,9 mil. Sk)
- Vytvorenie priemyselnej zóny – 39 832 € (1,2 mil. Sk)
- Výstavba vodovodu k priemyselnej zóne – 21 576 € (650 tisíc Sk)
- Osada Gúg - zabezpečenie pozemku na výstavbu bytového parku (vyňatie) 9,6 ha
- Hlavné námestie – úprava zelene – výsadba stromov 2 389 € (72 tis. Sk)
- Rekonštrukcia kultúrneho domu „Dom Jedlika" – 534 422 € (16,1 mil. Sk)
- Rekonštrukcia budov základnej školy a materských škôl – 547 699 € (16,5 mil. Sk)
- Školské projekty - výučba diferenciálnou metódou, výchova rómskych žiakov - 172 608 € (5,2 mil. Sk)
- Informačné tabule o obci - 4 ks – 9 294 € (280 tisíc Sk)
- Gúgska autobusová zastávka - kúpa, obnova – 2 157 € (65 tisíc Sk)
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Zemnom a na Gúgu - 39 832 € (1,2 mil. Sk)
- Podpora Poľovníckeho zväzu na obnovu strelnice – 3 319 € (100 tisíc Sk)
- Obecné nájomné byty - 16 bytov – 716 988 € (21,6 mil. Sk)
- Zberný dvor - EKODVOR a KOMPOSTÁREŇ – 348 536 € (10,5 mil. Sk)
- Dom smútku - prístavba, urnový háj – 53 110 € (1,6 mil. Sk)
- Štátne cesty - NZ, ANDOVCE, KOMOČA – asfaltový koberec
- Melioračné kanály, úprava jazera Dúgoc