Obnova centrálnej časti obce Zemné

Rodičovská kategória: Naša obec Kategória: Projekty podporované EU

                           Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

    Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 BratislavaObec Zemné zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Regionálneho operačného programu

Prioritná os: 4 – Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 – Regenerácia sídiel

Názov projektu: Obnova centrálnej časti obce Zemné

 Popis projektu: Obnova a revitalizácia centrálnej časti obce začala rekonštrukciou verejného priestranstva na ulici Hlavná. Jej súčasťou bolo vybudovanie chodníka a súbežne s ním aj cyklistického chodníka. Táto výstavba pokračovala až k autobusovej zastávke na kraji dediny. Pozdĺž chodníkov zo zámkovej dlažby sú zelené plochy, lavičky, odpadové koše, stojany na bicykle a tiež  informačné tabule. Pozdĺž komunikácii a v ich rozšírených miestach a hlavne okolo obecného úradu a fontány vznikli osvetlené oddychové plochy. Vybudovala sa aj unikátna fontána, ktorá má tvar sódovej fľaše, s ktorou dávame hold nášmu slávnemu rodákovi Aniánovi Jedlikovi, vynálezcovi sódovej vody. Veľkou zmenou prešli miestne komunikácie, ktoré v centrálnej časti obce dostali nový asfaltový koberec. Realizácia nových stavieb predstavuje súbor prvkov drobnej architektúry, sadové úpravy, verejnej zelene, verejné osvetlenie, chodníky a spevnené plochy pre peších, cyklistická trasa, parkovisko pri obecnom úrade, zástavky SAD a pamätná tabuľa pri obecnom úrade. Rekonštrukcia a modernizácia: verejné osvetlenie, miestne komunikácie a parkoviská.

 Miesto realizácie projektu: Zemné
Výška poskytnutého príspevku: 996 323,30 €
Dátum začatia realizácie projektu: 06/2013
Dátum skončenia realizácie projektu: 10/2015
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v NSK v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonáva najmä informovanie, príjem a hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, príjem a kontrolu žiadostí o platbu, kontrolu schválených projektov a monitorovanie.
Cieľom projektu bolo obnoviť centrálnu časť obce  a tým posilniť vybavenosť územia obce Zemné. Rovnakým cieľom bolo aj zvýšenie konkurencieschopnosti obce Zemné a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch.
11. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Obnovenej centrálnej časti obce Zemné, ktorú svojou prítomnosťou poctil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. Slávnosti sa zúčastnili aj ďalší významní hostia, predseda, podpredseda a poslanci  NSK, starostovia okolitých obcí, predseda a vedúci pracovníci miestneho poľnohospodárskeho družstva, miestni podnikatelia, poslanci OcZ a v hojnom počte aj občania našej obce. Po prestrihnutí pásky pri fontáne Jedlika starosta obce János Bób odovzdal ďakovné plakety za pomoc pri realizácii projektu.

3D animácia: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x4XKD5uRynQ

Video NZ TV ( po slovensky) :  https://www.youtube.com/watch?v=Fxd9nE8PGTQ

NZ TV Főtér felújítása ( magyarul ) : https://www.youtube.com/watch?v=um-FGSm96Ao

Szímő Falu TV: https://www.youtube.com/watch?v=01nBOt3eV6c

Písali o Nás - Rólunk írták: http://www.hirek.sk/itthon/20151112091510/Megujult-Szimo-fotere.html
                                 http://ujszo.com/napilap/regio/2015/11/18/szodasszifon-disziti-a-szimoi-teret

 

  
Fotky tu: 

http://zemne.sk/sk/fotogaleria/category/40-obnova-centralnej-casti-obce-zemne-foter-felujitas

  Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionállneho rozvoja
        a štátneho rozpočtu SR