Bytový park Gúg - vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Pályázati kiírások és közbeszerzések

Uznesenie č. 226/100820-Z

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom zo dňa 10.08.2020

 

OZ   s c h v a ľ u j e :

 

A:        vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa §9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí  v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o kúpe nehnuteľností Obce Zemné,

 

B:        podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí  v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 

Vyhlasovateľ

Obec Zemné

Sídlo: Obecný úrad Zemné, 941 22 Zemné 268

IČO: 00309371

v zastúpení starostom: Ing. János Bób

číslo účtu (IBAN): SK85 5600 0000 0038 4903 8001

BIC (SWIFT): KOMASK2X

 

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o kúpe nehnuteľností vyhlasovateľa za nasledovných súťažných podmienok:

 

1. Vyhlasovateľ

Obec Zemné

Sídlo: Obecný úrad Zemné, 941 22 Zemné 268

IČO: 00309371

v zastúpení starostom: Ing. János Bób

číslo účtu (IBAN): SK85 5600 0000 0038 4903 8001

BIC (SWIFT): KOMASK2X

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže

- Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Zemné nachádzajúce sa v kat. území obce Zemné, evidované na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na LV č. 1 ako:

- parcela reg. ,,C“ č.: 8558/17, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 48924 m2,

- parcela reg. ,,C“ č.: 8558/18, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 2027 m2,

- parcela reg. ,,C“ č.: 8558/19, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 11770 m2

 (ďalej len ,,predmet súťaže“).

Pozemky sa nachádzajú v okrajovej rovinatej časti obce Zemné v časti- osada Gúg mimo zastavaného územia obce na hranici s kat. úz. Andovce. V okolí predmetných nehnuteľností sa nachádzajú obrábané poľnohospodárske pozemky, záhradníctvo, rekreačné chatky a kaplnka sv. Vendelína. Prístup na pozemky je zo spevnenej komunikácie- štátnej cesty č. 1525. Vzdialenosť centra (vzdušnou čiarou) je cca. 8500 m. Samotná obec Zemné je vzdialená 12 km, predmetné pozemky sú na vzdialenosť 4 km od okresného mesta Nové Zámky. Je možnosť napojenia sa na všetky inžinierske siete obce: vodovod, zemný plyn, elektrinu, odvod splaškov sa rieši kanalizáciou do vlastnej žumpy.

Ku dňu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže sú predmetné pozemky obrábané, pestujú sa na nich poľnohospodárske plodiny. Podľa Územného plánu sídelného útvaru Zemné Zmeny a doplnky č. 1 schválené uznesením č. 82/151208- Z zo dňa 16.12.2008 sa stanovuje funkčné využitie: obytná funkcia.

- Súťažný návrh je možné podať len na kúpu predmetu súťaže ako celku, a to len za účelom realizácie obytného parku s výstavbou infraštruktúry na predmete súťaže. Víťaz súťaže  bude v kúpnej zmluve zaviazaný na využitie predmetu súťaže na realizáciu obytného parku s výstavbou infraštruktúry.

 

3. Termín ohliadky

Oboznámenie sa s predmetom obchodnej verejnej súťaže je možné v nasledovných termínoch:

Termín I: 19.8.2020 o 10.00 hod. (stretnutie pri kaplnke sv. Vendelína na Gúgu)

Termín II: 26.8.2020 o 10.00 hod. (stretnutie pri kaplnke sv. Vendelína na Gúgu)

 

4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa

Meno:             Ing. János Bób

telefón:           0905/636275

E-mail:            Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

5. Minimálna požadovaná cena

Minimálna požadovaná kúpna cena  za kúpu predmetu obchodnej verejnej súťaže je vo výške 900.000 Eur, určená na základe uznesenia OZ č.226/100820-Z zo dňa 10.08.2020

 

Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu výšku kúpnej ceny v eurách za predmet súťaže.

 

6. Podmienka zaplatenia kúpnej ceny

 

Víťaz súťaže s najvyššou ponúknutou cenou je povinný pri uzatvorení zmluvy o kúpe nehnuteľností pri podpise zmluvy zaplatiť 100 % z celkovej kúpnej ceny predmetu kúpy. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú ku dňu pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

 

 

 

7. Náklady súvisiace s nadobudnutím vlastníckeho práva

 

Návrh na vklad sa podáva do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy o kúpe nehnuteľností s tým, že pri podpise zmluvy o kúpe nehnuteľností bude uhradená kúpna cena v rozsahu 100% , pričom náklady súvisiace s nadobudnutím vlastníckeho práva, najmä správny poplatok za vklad vlastníckeho práva hradí kupujúci.

8. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:

 

Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu najneskôr do 09.09.2020 zaplatiť zábezpeku vo výške 1.000 € na účet vyhlasovateľa číslo účtu (IBAN): SK85 5600 0000 0038 4903 8001, BIC (SWIFT) : KOMASK2X, variabilný symbol: 2020 do poznámky resp. do doplňujúcej informácie uviesť identifikačné údaje súťažiteľa (napr. meno a priezvisko, alebo obchodné meno a IČO) tak, aby bolo možné identifikovať, ktorý súťažiteľ zábezpeku zaplatil, zábezpeka je zaplatená až pripísaním na účet vyhlasovateľa.

Zábezpeka musí byť zaplatená v plnej výške do termínu určeného vyhlasovateľom. Víťazovi súťaže sa zábezpeka nevracia  a bude započítaná ako zaplatená časť kúpnej ceny pri uzatvorení zmluvy o kúpe nehnuteľností. V prípade, ak víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v stanovenej lehote resp. odstúpi od zmluvy, zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa. Lehotu na uzatvorenie zmluvy je možné predĺžiť iba v prípadoch hodných osobitného zreteľa so súhlasom obecného zastupiteľstva. Neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená v plnej výške v termíne 20 dní odo dňa vyhodnotenia  obchodnej verejnej súťaže.

Kópiu dokladu - potvrdenia o úhrade zábezpeky sú účastníci súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej obálky  s označením „Obchodná verejná súťaž na kúpu nehnuteľností v obci Zemné-  NEOTVÁRAŤ“. 

 

Predložený návrh  nie  je  možné  odvolať  po  uplynutí lehoty určenej  na  predkladanie súťažných návrhov.

 

Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy, na ďalšie doručené návrhy toho istého súťažiteľa sa neprihliada, sú automaticky vylúčené zo súťaže. Predložený návrh  nie  je  možné  meniť  a dopĺňať,  ani  ho  upravovať  po  uplynutí  lehoty  určenej na predkladanie súťažných návrhov.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  bude zverejnené v priebehu 33. týždňa v roku 2020 na úradnej tabuli obce, v regionálnej televízii NZTV, v regionálnom týždenníku MY Nitrianske noviny, v denníku Hospodárske noviny, Új szó,  a na webovej stránke obce na www.zemne.sk

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné vyžiadať na Obecnom úrade Zemné, na adrese: Obecný úrad Zemné, 941 22 Zemné 268 do 09.09.2020 v pracovných dňoch počas úradných  hodín a budú zverejnené aj na webovej stránke obce www.zemne.sk

 

Lehota na podávanie súťažných návrhov je od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže do 14.09.2020 do 12:00 hod.. Súťažný návrh môže byť doručený osobne alebo poštou na adresu Obecného úradu Zemné, Obecný úrad Zemné, 941 22 Zemné 268 písomne v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na kúpu nehnuteľností v obci Zemné-  NEOTVÁRAŤ“ V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

 

9. Vyhodnotenie ponúk a kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

 

Otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 14.09.2020 o 15.00 hod.  na Obecnom úrade Zemné.

 

Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za kúpu predmetu obchodnej verejnej súťaže v eurách. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín doručenia návrhu vyhlasovateľovi. Vybranému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením o tom, že jeho návrh bol prijatý.

 

K uzatvoreniu Zmluvy o kúpe nehnuteľností dôjde do 30 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

 

Vyhlasovateľ si  vyhradzuje právo  odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú a predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže

 

Vyhlasovateľ  neuhrádza  účastníkom  súťaže  náklady  spojené  s ich  účasťou  v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.

 

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 16.09.2020 na webovej stránke obce www.zemne.sk, ako aj na úradnej tabuli Obce Zemné.

 

10. Náležitosti návrhu:

 

Súťažný návrh musí spĺňať nasledovné náležitosti:

1.Návrh je potrebné odovzdať v zalepenej uzavretej obálke s označením  „Obchodná verejná súťaž na kúpu nehnuteľností v obci Zemné -  NEOTVÁRAŤ“

2. Návrh musí obsahovať identifikačné údaje účastníka súťaže, výšku kúpnej ceny za m2, účel kúpy, návrh musí byť navrhovateľom podpísaný a musí obsahovať telefonický kontakt a adresu, na ktorej bude navrhovateľ zastihnuteľný.

3. Potvrdenie o zaplatení zábezpeky podľa bodu 8. týchto podmienok súťaže.

4. Potvrdenie, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči obci Zemné, ktoré potvrdenie vydá obec Zemné na žiadosť navrhovateľa.

5. Spolu so súťažným návrhom je uchádzač povinný predložiť:

-           v prípade právnickej osoby originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršie ako 3 mesiace,

-           čestné prehlásenie, že nie je v konkurznom konaní alebo v konkurze, v reštrukturalizačnom konaní, v oddlžení,

-           čestné prehlásenie štatutárneho orgánu, že spoločnosť nie je v likvidácii,

-           čestné prehlásenie, že nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii,

-           potvrdenie Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky, pričom potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace,

-           potvrdenie od Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní, že nemá evidované nedoplatkoch na poistnom, pričom potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace,

-           plnú moc v prípade zastupovania.

 

 

C.        volí súťažnú komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov uvedeného v bode A tohto uznesenia v zložení: Roman Bombicz, Nagyová Henrieta Mgr., Mikuláš Balogh Ing., Beatrica Dömeová Ing., János Bób Ing., Tibor Szabó, Peter Balogh JUDr., Helena Kocsisová, Katarína Takácsová, Ing., Monika Václaveková, Anikó Illés Mgr., Zoltán Priskin PaedDr., Viktor Kutrucz.

 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva

 

Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 9

Hlasovanie za: 9

Hlasovanie proti: 0

Zdržal sa:  0

 

Zapisovateľka: Andrea Litavec

 

Overovatelia: Helena Kocsisová, Minika Václaveková

 

 

 

                                                                      .........................................

                                                                                Ing. János Bób, v.r.

                                                                                 Starosta obce