Zmena stavby pred jej dokončením

Szülőkategória: Ako vybaviť Kategória: Építkezési engedély

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

Doklady a dokumenty
• vyplnený formulár Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a prílohy uvedené na formulári
• projektová dokumentácia, ktorá obsahuje
- 2x súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v §9 ods.1 písm. a) a b) v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby
- 2x situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby
- 2x stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny
- ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny
- doklady o prerokovaní s dotknutými orgánmi, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté

Poplatky

• Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov sa platí pri podaní návrhu v hotovosti do pokladne Obce Zemné a potvrdenie o úhrade sa prikladá k návrhu pri podaní).
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu .................................................................................... 50 eur
2. na stavbu bytového domu .................................................................................... 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .................................................................. 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ...................................................................... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ............................................ 35 eur
2. bytových domov .................................................................................................... 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov
alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................. 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .................................................... 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ................................................................ 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ............................................................................ 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,
napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ................................................................ 30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom
a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................. 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .................................................... 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ................................................................ 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ............................................................................ 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ............................. 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením podľa písmen d) a e) ...................................................................... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a
na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane ................................................................................................ 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..................................................................... 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ................................................................... 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ................................................................ 600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ........................................................... 800 eur
nad 10 000 000 eur ................................................................................................. 1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie na stavby ..................................................................................... 50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Upozornenie
• v prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie
• rozhodnutie o podanom návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk
• ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní
• priestupku sa dopustí a pokutou do 33193€ sa potresce ten, kto ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. (§ 105 ods. 3 písm. b) stavebného zákona)
• stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 165 969€ právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. (§ 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona)

Súvisiace predpisy

• zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon a jeho novelizácia č. 237/2000 v platnom znení
• vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
• vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Attachments:
Download this file (Žiadosť_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokončením.doc)Žiadosť_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokončením.doc[ ]29 kB17.03.2015 15:47