Zmeny v užívaní stavby

Szülőkategória: Ako vybaviť Kategória: Építkezési engedély

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.
Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Doklady a dokumenty
• vyplnený formulár Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
• 2x dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby
• doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
• doklady o rokovaní s účastníkmi konania a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce
• kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo sa dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali

Poplatky
• Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov sa platí pri podaní návrhu v hotovosti do pokladne Obce Zemné a potvrdenie o úhrade sa prikladá k návrhu pri podaní).
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 ....................................................... 30 eur

Upozornenie
• v prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie
• rozhodnutie o podanom návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk
• priestupku sa dopustí a pokutou do 829€ sa potresce ten, kto uskutočňuje užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním. (§ 105 ods. 2 písm. b) stavebného zákona)
• stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 165 969€ právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním. (§ 106 ods. 3 písm. d) stavebného zákona)

 

Attachments:
Download this file (Žiadosť_o_povolenie_zmeny_v_užívaní_stavby.doc)Žiadosť_o_povolenie_zmeny_v_užívaní_stavby.doc[ ]32 kB17.03.2015 15:16